ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วย นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท…
Read more

จัดเวทีชุมชน. ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้าง เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ทั้งนี้มีสาธิต การทำ “กระถางจากฟางข้าว”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ น.ส.พัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จัดเวทีชุมชน. ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 25…
Read more

จัดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ทั้งนี้มีสาธิตการทำ “เห็ดฟางใน ตระกร้า”

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ น.ส.อัจฉรา น้อยใจมั่น นักวิชาการส่งเสริการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จัดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 กิ…
Read more

ติดตามแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร ตามโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ในการผสมแม่ปุ๋ยใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ น.ส.พัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ , นายเอกพร นอบเผือก และ นายธีรวัต กาวิละมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร ตาม…
Read more

จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกั…
Read more

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ