จัดงาน “วันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร” และอบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร ณ ศพก.เครือข่าย ตำบลคุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จัดงาน “วันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร”
และอบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร
ณ ศพก.เครือข่าย ตำบลคุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
การจัดงานรณรงค์ในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดในพื้นที่ของอำเภอบางระกำ เนื่องจากข้อมูลสถิติการเผาในพื้นที่เกษตร พบว่าอำเภอบางระกำเป็นอำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยงในการเผาในพื้นที่เกษตรสูง โดยใช้พื้นที่ศพก.เครือข่าย ตำบลคุยม่วง อ.บางระกำ ในการจัดงาน เป้าหมายคือเกษตรกร จำนวน 100 ราย ประกอบด้วย อกม. สมาชิกศพก. และสมาชิกแปลงใหญ่
โดยจัดฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ซึ่งมีวิทยากรจากศพก. และแปลงใหญ่ ดังนี้
ฐานที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเพื่อนการหยุดเผา
ฐานที่ 2 เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า
ฐานที่ 3 เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทีย์แบบไม่กลับกอง
ฐานที่ 4 เรื่อง ร่วมกำหนดแผนชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร
ในพิธีเปิดปลัดอาวุโส นายสุริยา เสนานุช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และยังได้มีกิจกรรม “บวชฟาง” และเปล่งวาจาตั้งปณิธานไม่เผาในพื้นที่การเกษตร

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ