เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ