จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ทดแทนสารเคมี และตรวจวิเคราะห์ดิน การแปรผลเพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตร

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ทดแทนสารเคมี และตรวจวิเคราะห์ดิน การแปรผลเพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตร เป้าหมาย 10 ราย ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหล่ายขานาง หมู่ที่ 8 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ