ร่วมกิจกรรมในงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้จากเศษวัสดุทางการเกษตร กระถางจากฟางข้าว เพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกุลริศา เกตุนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมในงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้จากเศษวัสดุทางการเกษตร กระถางจากฟางข้าว เพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ เป้าหมายเกษตรกรแกนนำจำนวน 25 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ