จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดิน และปุ๋ย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดิน และปุ๋ย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย โดยดำเนินกิจกรรม “เข็มทิศ ศดปช.” และแผนการปฏิบัติการ การผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ การฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดิน การผสมปุ๋ยสั่งตัด และการใช้ปุ๋ยผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ่อทอง หมู่ 4 บ้านโพธิ์ประสาทตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ