E-service

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

Fast BI (Farmer Analytic System of Thailand)

ดาวน์โหลด Farmer Map ปี 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558

.

ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร


.

ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online)บริการ แสดงจุดความร้อน และรายงาน สถานการณ์ไฟปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ