บุคลากรเกษตรอำเภอบางระกำ

นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอบางระกำ

ว่าง ว่าง
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบตำบลหนองกุลา

นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลชุมแสงสงคราม

0866761424
นายณัฏฐ์ ชื่นสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลบางระกำ และตำบลหนองกุลา หมู่ 4,13,14,15,17,22

0882730562
นายเอกพร นอบเผือก
นักวิชากรส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลบึงกอก

0805182033
นางสาวกุลริศา เกตุนาค
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลพันเสา และตำบลหนองกุลา หมู่ 6,9,16,19,21

0878571942
นางอัจฉราพร ปินตาแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลปลักแรด และตำบลหนองกุลา หมู่ 1,3,5,7,8,18

0845943429
นายธีรวัต กาวิละมูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลคุยม่วง

0904529036
นางสาวอัจฉรา น้อยใจมั่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลท่านางงาม

0875716068
นางสาวศิริพร นิลนนท์เนตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลบ่อทอง , ตำบลวังอิทก

0869395647
นางสาวกัญญา ทาสีธง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลนิคมพัฒนา และตำบลหนองกุลา หมู่ 2,10,11,12,20

0918410192
นางเสาวคนธ์ เชื้อผู้ดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0848158001
นายปัญญา จักรแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
0858787606
นางสาววาสนา มีสอน
คนงาน
0873077924

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ