ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ทั้งนี้มีสาธิตการทำ “เห็ดฟางใน ตระกร้า”

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ น.ส.อัจฉรา น้อยใจมั่น นักวิชาการส่งเสริการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จัดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 กิ…
Read more

ติดตามแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร ตามโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ในการผสมแม่ปุ๋ยใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ น.ส.พัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ , นายเอกพร นอบเผือก และ นายธีรวัต กาวิละมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร ตาม…
Read more

จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกั…
Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหารปี 2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ตามโครงการส่งเสร…
Read more

อบรมให้ความรู้เทคนิคการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เทคนิคการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผ…
Read more

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ