ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรับฟังและวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ร่วมรับฟังและวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ งบเบิกแทนกรมชลประทาน…
Read more

ร่วมมอบสนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ตามโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ ร่วมมอบสนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ตามโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2565 หน่วยง…
Read more

ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร และเตรียมความพร้อมสถานที่การจัดงานรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ น.ส.กัญญา ทาสีธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อคว…
Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางระกำ (คจพ.อ.)

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วย นายเสนาะ ยิ้มสบาย นักชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบาง…
Read more

ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่อ้อยวิสาหกิจชุมชนปลักเสาทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการทบทวนการบริหารจัดการ แผนดำเนินการ การจัดชั้นคุณภาพของกลุ่มแปลงใหญ่

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่อ้อยวิสาหกิจชุมชนปลักเสาทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการทบทวนการบ…
Read more

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ