หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดพิษณุโลก
1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกhttps://www.opsmoac.go.th/phitsanulok-home
2.สำนักงานชลประทานที่ 3 พิษณุโลกhttp://irrigation.rid.go.th/rid3/
3.โครงการชลประทานพิษณุโลกhttp://irrigation.rid.go.th/rid3/th/index.php/phisanulok
4.โครงการบำรุงและรักษาฯพลายชุมพลhttp://irrigation.rid.go.th/rid3/th/index.php/chumpol
5.โครงการฯเขื่อนนเรศวรhttp://www.geocities.com/nsdam
6.โครงการฯเขื่อนแควน้อยhttp://irrigation.rid.go.th/rid3/th/index.php/khawaenoi
7.สนง.จัดรูปที่ดิน จ.พิษณุโลกhttp://consolidation.rid.go.th/onfarm4/
8.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6https://region6.cad.go.th/
9.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.พิษณุโลกhttps://phitsanulok.cad.go.th/
10.สนง.ประมง จ.พิษณุโลกhttps://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fpo-phitsanulok
11.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลกhttps://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/if-phitsanulok
12.สำนักงานปศุสัตว์ เขต 6https://region6.dld.go.th/webnew/index.php/th/
13.สนง.ปศุสัตว์ จ.พิษณุโลกhttps://pvlo-phs.dld.go.th/
14.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนล่าง)http://vrd-sn.dld.go.th/webnew/index.php/th/
15.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมเทคโนฯและชีวภาพพิษณุโลก
16.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
17. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) http://portal.dnp.go.th/Content/Phitsanulok?contentId=16273
18.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2https://www.doa.go.th/oard2/
19.ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกhttps://psl-rrc.ricethailand.go.th/
20.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกhttps://www.doa.go.th/sc/phitsanulok/
21.สนง.เกษตรจังหวัดพิษณุโลกhttp://www.phitsanulok.doae.go.th
22.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลกhttp://www.pmc09.doae.go.th/pmc092016/
23.ศูนย์ขยายเมล็ดพันธ์พืชที่ 1จังหวัดพิษณุโลก
24.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.พล.(ผึ้ง)
25.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(จักรกลเกษตร)
26.ศูนย์ฯ (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
27.สนง.สหกรณ์ จ.พิษณุโลก
28.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนฯการผลิต/บำรุงรักษาที่ 6
29.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนฯโลยีการสหกรณ์ที่ 6 พล.
30.สนง.พัฒนาที่ดินเขต 8 พล.
31.สถานีพัฒนาที่ดิน พล.
32.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.พิษณุโลก
33.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรเขต 2
34. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จ.พิษณุโลก (อ.ต.ก.)
35.สนง.อนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าพิษณุโลก (อ.อ.ป.)
36.ศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 6 พล.
37.ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 6 พล.

สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการสำคัญ

กอง/สำนัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง)

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช(ศทอ.)

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร(ศสช.)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ศสพ.)

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ(ศทม.)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(หม่อนไหม)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา(อาชีพการเกษตรจักรกลเกษตร)

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร(ศทว.)

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 1

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 2

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 3

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 4

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 5

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 6

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ