ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม

นายคมเจศ เนียมเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอบางระกำ เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม ณ อบต.นิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้นำกิจกรร…
Read more

จัดงาน “วันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร” และอบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร ณ ศพก.เครือข่าย ตำบลคุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จัดงาน “วันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร”และอบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกรณ ศพก.เครือข่าย ตำบลคุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก การจัดงานรณร…
Read more

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 2)

? ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 2) ให้แก่เกษตรกรที่ Po…
Read more

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ